өргөдлийн загвар


Энэхүү өргөдлийг өмчилсөн газраа баталгаажуулж өмчлөх эрхийн гэрчилгээ авахыг хүссэн иргэн гаргана.

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР

ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Өвөрхангай аймгийн УБХэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагт

Мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлэг, түүнд хавсаргах баримт бичгийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зөрчсөнөөс бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. /Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн 13.9 зүйлээс/

Өргөдөл гаргач

1. Ургийн овог        _________________________________

2. Эцэг/эх/-ийн нэр _________________________________

3. Өөрийн нýð          _________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Регистрийн дугаар                            

 

5. Оршин суугаа газрын хаяг ______________________________________________________________________

6. Утасны дугаар /ажил/ ________________ /гэр/ _____________ /хөдөлгөөнт утас/

7. Электрон шуудангийн хаяг        ___________________________

8. Газар өмчлүүлэх тухай Засаг даргын шийдвэрийн огноо, дугаар _______оны ___сарын ____-ны өдрийн ______ тоот захирамж

9. Өмчилж авсан газрын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн харъяалал байршил______________________________________________________________

10. Өмчилсөн газрын анхны үнэ _________________________________

11. Өмчилсөн газрын нийт хэмжээ: Талбай _______________м2 /га/

_____________________________________________________________________

(Талбайн хэмжээ геометрийн зөв биш дүрстэй бол тайлбарыг бичнэ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       

13. Та “Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай” – хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаар дараах баримт бичгийг заавал хавсарган:

 

1

Өмчлөгчдийн иргэнийүнэмлэхний хуулбар

 

2

Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байсан бол газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ газар эзэмших гэрээний эх хувь

 

3

Хянан баталгааны дүгнэлт

 

4

Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан кадастрын зураг

 

5

Засаг Даргын захирамж, түүний хавсралт

 

(Хавсаргасан баримт бичгийн ард“√” гэж тэмдэглэнэ үү)

 

14. Хамтран өмчлөгч бий эсэх /тийм, үгүй/ зурах, хамтран өмчлөгчдийн талаар мэдүүлгийн хуудсанд мэдүүлэв.

 

Өргөдөл гаргасан: _____________________________________________________

______________________ /гарын үсэг/     ___________________________ /огноо/

 

 

Энэхүү өргөдлийг нийтийн орон сууцны зориулалттай орон сууцыг захиалгаар бариулсан иргэн гаргана.

Өвөрхангай аймгийн УБХэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагт

Өргөдөл гаргах нь

Мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлэг, түүнд хавсаргах баримт бичгийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зөрчсөнөөс бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. /Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн 13.9 зүйлээс/

 

2017 оны .....р сарын .....өдөр

            ...............................овгийн.............................................ийн........................................

миний бие  Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын нутаг дэвсгэрт баригдсан үйлчилгээ, граж, орон сууц /аль тохирохыг доогуур зурах/-ны зориулалттай ........давхар .....-р багийн .....................................гудамж/хороололын ......р байрны ............ тоот  хаягт орших барилгын ... давхрын ...... тоот, ........... м.кв, ...... өрөө үйлчилгээ, граж, орон сууц /аль тохирохыг доогуур зурах/-ыг ........ оны .....р сарын ..... ны өдөр захиалгаар барих гэрээ байгуулан бариулсан болно.

            Уг барилга нь ашиглалтад орж улсын комисс хүлээн авсан тул ........................................регистрийн дугаартай,....................................овгийн ...........................................ийн ................................................... нарын ........ хүний  өмчлөлөөр үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээг олгож өгнө үү.

Өргөдөл гаргасан: ...................................................................................................../өөрийн нэр, регистрийн дугаар/                                     /гарын үсэг/

            Хамтран өмчлөгчид:

  1. ...................................................................................................................................../ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, регистрийн дугаарыг бичих/
  2. ...................................................................................................................................../ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, регистрийн дугаарыг бичих/
  3. .....................................................................................................................................

/ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, регистрийн дугаарыг бичих/

  1. .....................................................................................................................................

/ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, регистрийн дугаарыг бичих/

  1. ....................................................................................................................................

/ургийн овог, эцэг/эхийн нэр, регистрийн дугаарыг бичих/

 

Энэхүү өргөдлийгорон сууцнаас бусад үл хөдлөх эд хөрөнгийн анхны бүртгэл баталгаажуулалт хийлгэх иргэн гаргана.

 

Өвөрхангай аймгийн УБХэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагт

Өргөдөл гаргах нь 

 

Мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлэг, түүнд хавсаргах баримт бичгийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зөрчсөнөөс бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. /Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн 13.9 зүйлээс/

 

2017 оны .....р сарын .....өдөр

            ...............................овгийн.............................................ийн........................................

миний бие  Өвөрхангай аймгийн ............................... сумын нутаг дэвсгэрт ............................................................... хаягт орших ........ м.кв хэмжээ бүхий, ... давхар, ....... өрөө, ......................................................... зориулалттай, ............... хүний өмчлөлийн үл хөдлөх эд хөрөнгийг  ................ онд худалдаж авсан, хувьчилж авсан, дуудлага худалдаагаар авсан, бусад, өөрсдийн хүч хөдөлмөрөөр .......... онд  барьж ашиглалтад оруулсан, барьж дуусаагүй, гүйцэтгэлийн хувь ....... байгаа болно. /эдгээрээс аль тохирохыг доогуур нь зурах/

Уг үл хөдлөх эд хөрөнгө нь газрын эрхийн маргаангүй, .............. тоот эзэмших, өмчлөх /аль нь болохыг зурах/ гэрчилгээтэй, ............ м.кв хэмжээтэй, улсын бүртгэлийн ................... дугаарт бүртгэгдсэн болно.

            Уг үл хөдлөх эд хөрөнгийг зах зээлийн ханшаар  ............................... /тоогоор/

............................................................................................. /үсгээр/            үнэлж байгаа болно.

 

 

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАСАН: .............................овгийн............................ийн..............................

Регистрийн дугаар: ..............................................................

Хамтран өмчлөгчдийн мэдээллийг мэдүүлэгт тусгав.

 

 

Энэхүү өргөдлийг өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар дундаа хамтран өмчилсөн бөгөөд тухайн газрын өмчлөх эрхийг гэрээний үндсэн дээр гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлсэн, иргэний эрх зүйн бүрэн чадамжтай иргэн шинээр газар өмчилж авахыг хүсвэл энэхүү өргөдлийг гаргана.

МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН ГЭР БҮЛИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ЗОРИУЛАЛТААР

ӨМЧИЛСӨН ГАЗРЫН ӨМЧЛӨХ ЭРХИЙГ БАТАЛГААЖУУЛАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

Өвөрхангай аймгийнУБХэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагт

 

Мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлэг, түүнд хавсаргах баримт бичгийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зөрчсөнөөс бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. /Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн 13.9 зүйлээс/

Өргөдөл гаргагч:

1. Ургийн овог         _________________________________

2.Эцэг/эх/-ийн нэр _________________________________

3. Өөрийн нýð          _________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Регистрийн дугаар                            

 

5. Оршин суугаа газрын хаяг ______________________________________________________________________

6. Утасны дугаар /ажил/ ________________ /гэр/ _____________ /хөдөлгөөнт утас/

7. Электрон шуудангийн хаяг      ___________________________

8. Газар өмчлүүлэх тухай Засаг даргын шийдвэрийн огноо, дугаар _______оны ___сарын ____-ны өдрийн ______ тоот захирамж

9. Өмчилж авсан газрын засаг захиргаа, нутаг давсгарийн нэгжийн харъяалал, байршил ______________________________________________________________

10. Өмчилсөн газрын анхны үнэ _________________________________

11. Өмчилсөн газрын нийт хэмжээ: Талбай _______________м2  /га/

______________________________________________________________________

( Талбайн хэмжээ геүметрийн зөв биш дүрстэй бол тайлбарыг бичнэ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Газрын нэгж талбарын дугаар

                                                                       

13. Та “Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай”- хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаар дараахь баримт бичгийг заавал хавсаргана:

1

Өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

 

2

Газрын тухай хуулийн дагуу газар эзэмшиж байсан бол газар эзэмших эрхийн гэрчмлгээ, газар эзэмших гэрээний эх хувь

 

3

Хянан баталгааны дүгнэлт

 

4

Хүсэлт гаргасан газрын байршил, хэмжээг харуулсан кадастрын зураг

 

5

Засаг Даргын захирамж, түүний хавсралт

 

Хэрэв өргөдөл гаргагч нь өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар дундаа хамтран өмчилсөн байсан бол дараахь баримт бичгийг хавсаргана:

6

Өмнө нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар дундаа хамтран өмчилж авсан газрын өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар, аймаг, сумын Засаг даргын шийдвэрийн эх хувь

 

7

“Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх” гэрээний дагуу гаргасан Засаг Даргын захирамж,

 түүний хавсралт

 

 

8

Эрх бүхий нотариатчаар баталгаажуулсан “хамтран өмчлөгч хасагдах хэлцэл”

 

9

Гэрээний үндсэн дээр гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлсэн газрын өмчлөх эрхийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

 

       

(Хавсаргасан баримт бичгийн ард“√” гэж тэмдэглэнэ үү)

Өргөдөл гаргасан: ______________________________________________________

_____________________________ /гарын үсэг/     ___________________________ /огноо/

 

 

Энэхүү өргөдлийг эд хөрөнгөгүй тухай лавлагаа авахыг хүссэн иргэн гаргана.

ЭД ХӨРӨНГӨТЭЙ ЭСЭХ ТАЛААР ЛАВЛАГАА АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

УБХэлтсийн  Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагт

2017 оны .....р сарын .....өдөр

 

Мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлэг, түүнд хавсаргах баримт бичгийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зөрчсөнөөс бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. /Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн 13.9 зүйлээс/

өргөдөл гаргагч:

1. Ургийн овог         _________________________________

2. Эцэг /эх/-ийн нэр _________________________________

3. Өөрийн нэр         _________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Регистрийн дугаар         

                     

5. Оршин сууга газрын хаяг ______________________________________________________________________

6. Утасны дугаар /ажил/ ________________ /гэрð/ _____________ /хөдөлгөөнт утас/

7. Электрон шуудангийн хаяг      ___________________________

8. Лавлагааны утга /тодорхой бичих/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Өргөдөл гаргасан: .....................................................................................................                 

          /өөрийн нэр, регистрийн дугаар/                                     /гарын үсэг/

 

 

Энэхүү өргөдлийг улсын бүртгэлд эрх нь бүртгэгдсэн эд хөрөнгийн эрхийн талаар лавлагаа, хуулбар авахыг хүссэн өмчлөгч иргэн гаргана.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ ЛАВЛАГАА АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

УБХэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагт

2017 оны .....р сарын .....өдөр

Мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлэг, түүнд хавсаргах баримт бичгийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зөрчсөнөөс бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. /Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн 13.9 зүйлээс/

 

Өвөрхангай аймгийн _________________________ сумын нутаг дэвсгэрт байршилтай ______________________________________________ /хаягийг тодорхой бичих/ улсын бүртгэлийн дугаартай, ____________________________ зориулалттай үл хөдлөх эд хөрөнгийн мэдээллээс______________________________________________________________________________________________________________________________________/лавлагаа, хуулбар авахыг хүссэн өөрт шаардлагатай мэдээллээ тодорхой бичих/

тухай лавлагаа, хуулбар /аль тохирохыг зурах/ гаргаж өгнө үү.

 

            Өргөдөл гаргасан өмчлөгч:

     ______________________________________________________________________

     _________/эцгийн нэр, өөрийн нэр, регистрийн дугаар, гарын үсэг/

 

 

Энэхүү өргөдлийг эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд тусгасан зах зээлийн үнийн талаар лавлагаа авахыг хүссэн өмчлөгч гаргана.

ЛАВЛАГАА АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ

УБХэлтсийн Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасагт

2017 оны .....р сарын .....өдөр

Мэдүүлэг гаргагч нь мэдүүлэг, түүнд хавсаргах баримт бичгийг үнэн зөв гаргах үүрэгтэй бөгөөд энэ үүргээ зөрчсөнөөс бусдад учирсан хохирлыг нөхөн төлнө. /Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бусад эрхийн бүртгэлийн тухай хуулийн 13.9 зүйлээс/

Өргөдөл гаргагч:

1. Ургийн овог         _________________________________

2. Эцэг /эх/-ийн нэр _________________________________

3. Өөрийн нэр          _________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Регистерийн дугаар        

                       

5. Оршин суугаа газрын хаяг

_____________________________________________________________________

6. Утасны дугаар  /ажил/ ________________ /гэр/ _____________ /хөдөлгөөнт утас/

7. Электрон шуудангийн хаяг        ___________________________

8. Лавлагаа авах эд хөрөнгийн хаяг, байршил: ________________________________

________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. Улсын бүртгэлийн дугаар

 

 

Өргөдөл гаргасан: .....................................................................................................                                                                                          /өөрийн нэр, регистрийн дугаар/                                              /гарын үсэг/